Price list

The Farmhouse

IMG_2156

Seasonal Prices

LOW: £360

MID: £460

HIGH: £560

The Atelier

IMG_2160

Seasonal Prices

LOW: £350

MID: £450

HIGH: £550

The Cave

cave

Seasonal Prices

LOW: £340

MID: £440

HIGH: £540