Price list

The Farmhouse

IMG_2156

Seasonal Prices (Pounds/Euros)

LOW: £350

MID: £450

HIGH: £550

The Atelier

IMG_2160

Seasonal Prices (Pounds/Euros)

LOW: £340

MID: £440

HIGH: £540

The Cave

cave

Seasonal Prices (Pounds/Euros)

LOW: £330

MID: £430

HIGH: £530